همچنین شما می توانید نمونه هایی از جداول خروجی نرم افزار Etabs7Control را در سایت رسمی برنامه و از این لینک مشاهده کنید.

معرفی کامل نرم افزار Etabs7Control را در سایت رسمی برنامه و از این لینک ببینید.